Image Alt

Güler Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

1- İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Bilimsel Tabir

Evrende canlıların tabiat ile ahenk içinde yaşamalarını temin ve medeniyet insan inşa etmek üzere insan eliyle yapılacak tesislerin yapılabilme yapım ve yıkım şartlarını araştıran çevre ile uyumlu kullanılmasını temin edecek dayanım hesaplarını malzeme seçimini ve bilimsel çalışmalarını yapılmış tesislerde aynı esaslarla tamir bakım onarım bilimi ve uygulama dalıdır.

Basit Tabir

Emniyet Ekonomi ve Estetik üçlüsünü öz önünde bulundurarak yapı kullanım süresi boyunca emniyetli bir şekilde hizmet etmesini sağlayan mühendislik dalıdır.

2- İNŞAAT MÜHENDİSİ KİMDİR?

Bilimsel Tabir

İnşaat Mühendisi eğitimini almış olup bu meslek alanına giren tüm faaliyetleri yürütebilecek bilimsel çalışma ve uygulama yapabilecek donanıma sahip kişidir.

Basit Tabir

4 Yıllık İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve yaptığı iş konusunda bilgi ve tecrübesi olan kişi.

PROJE MÜHENDİSİ – TASARIM MÜHENDİSİ – STATİK MÜHENDİSİ

“Taşıyıcı Sistem”

Mimari projeye uyun olarak Taşıyıcı Sistemi belirleyip üzerine gelecek tüm yükleri yapı kullanın ömrü boyunca güvenle taşımasını sağlayacak tasarımı yapan mühendislik tanımıdır.

Bilimsel Tabir

Evrende canlıların tabiat ile ahenk içinde yaşamalarını temin ve medeniyet insan inşa etmek üzere insan eliyle yapılacak tesislerin yapılabilme yapım ve yıkım şartlarını araştıran çevre ile uyumlu kullanılmasını temin edecek dayanım hesaplarını malzeme seçimini ve bilimsel çalışmalarını yapılmış tesislerde aynı esaslarla tamir bakım onarım bilimi ve uygulama dalıdır.

Basit Tabir

Emniyet Ekonomi ve Estetik üçlüsünü öz önünde bulundurarak yapı kullanım süresi boyunca emniyetli bir şekilde hizmet etmesini sağlayan mühendislik dalıdır.

“Taşıyıcı Sistemler”

  1. Betonarme
  2. Çelik
  3. Ahşap
  4. Yığma

 

BETONARME

Bilimsel Tabir

Kelime olarak Fransızcada donatılmış beton anlamına gelen Beton Arme terimlerinden türetilmiş bir kelime; malzeme olarak ise Beton ve Donatıdan oluşan çok önemli bir yapı malzemesidir.

Basit Tabir

Kolon kiriş vb. yapı elemanlarının Beton ve Donatı (Demir) ‘den elde edilmesidir.

” DONATI “

Çelik malzemelerden üretilmiş belirli kalınlıklarda bulunan inşaat demiridir.

” NEVÜRLÜ DONATI “

Donatının (İnşaat Demiri) Beton ve Aderansını (Direnç) artırmak için çıkıntılı bir şekilde üretilmesidir.
*Nervür – Donatı
*Nervürlü Donatı – Çıkıntılı Donatı

” ADERANS “

Bir malzemenin birbiri ile arasında oluşan dirençtir.

BETON

Belirli oranlarda Agrega, Su ve Çimentonun karıştırılmasıyla oluşan malzeme.

AGREGA

Belirli büyüklükte kum ve çakıldan oluşan malzemedir.

“TS-500 DEPREM YÖNETMELİĞİ”

-Genel İlkeler-

1. – Bu Yönetmeliğe göre deprem etkisi altında yeni binaların tasarımında ve mevcut binaların değerlendirilmesinde esas alınacak deprem yer hareketi düzeyleri Bölüm 2’de tanımlanmıştır. Bu deprem yer hareketi düzeylerine karşı gelen deprem etkileri, 22/01/2018 tarih ve 2018/11275 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları ile tanımlanmıştır.

2. – Bu Yönetmeliğe göre deprem etkisi altında yeni binaların tasarımında ve mevcut binaların değerlendirilmesinde esas alınacak Bina Performans Hedefleri ile Deprem Tasarım Sınıfları (DTS) Bölüm 3’te tanımlanmıştır.

3. – Bu Yönetmeliğe göre deprem etkisi altında tasarımı yapılan binalar, malzeme ve işçilik koşulları bakımından Türk Standartları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi’ne, 10.07.2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne, 26.06.2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kurallarına uygun olacaktır.

“TÖZEL KONULARDA TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ”

– Tanım –

  1. Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin değerlendirme ve tasarım süreçlerinde, özel uzmanlık gerektiren konularda projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar ilgili tüm tasarım aşamalarında görev yapacak şekilde, ilgili alanda teorik ve mesleki bilgi ve deneyim sahibi inşaat mühendislerinden “tasarım gözetimi ve kontrolü” hizmeti alınmak zorundadır.
  2. Bu tür hizmetleri yerine getireceklerin eğitim koşulları, mesleki yeterlilik ve deneyim konuları ve bunların belgelendirilmesi ile hizmetin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir.

– Kapsam –

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıda (a) ila (g)’de belirtilen konular 1.3.1’de tanımlanan “tasarım gözetimi ve kontrolü” hizmetine tabidir.

(a) Bölüm 2 kapsamında 2.4.1’de belirtilen Sahaya Özel Deprem Tehlikesi Analizleri (b) Bölüm 2 kapsamında 2.5’e göre Zaman Tanım Alanında Deprem Yer Hareketlerinin Tanımlanması (c) Bölüm 2 ve Bölüm 16 kapsamında 2.4.2 ve 16.5’e göre Sahaya Özel Zemin Davranışı Analizleri (d) Bölüm 5 kapsamında 5.6.6’ya göre Çok Modlu İtme Yöntemleri ve 5.7’ye göre Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi İle Deprem Hesabı (e) Bölüm 13’e göre Yüksek Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Deprem Hesabı ve Tasarımı (f) Bölüm 14’e göre Yalıtımlı Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Deprem Hesabı ve Tasarımı (g) Bölüm 16 kapsamında 16.10’a göre Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan YapıKazık-Zemin Etkileşimi Hesapları

“DENEYE DAYALI TASARIM”

– Tanım –

Yeterli hesap modellerinin bulunmadığı, çok sayıda benzer bileşenin kullanıldığı durumlarda veya tasarımda kullanılan varsayımların doğrulanması amacıyla yapılacak deneysel çalışmalarda TS EN 1990 Ek D’de verilen esaslar veya eşdeğer uluslararası kurallar dikkate alınacak, belgelendirme işlemleri ise 1.2.3’e göre yapılacaktır.

“ATIF YAPILAN STANDART, YÖNETMELİK VE/VEYA DOKÜMANLAR”

– Tanım –

Bu Yönetmelikte, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve Tablo 1.1’de verilmiştir. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu Yönetmelikte de tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin Tablo 1.1’de belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır

“TABLO” “Atıf Yapılan Standart, Yönetmelik ve/veya Dokümanlar”

Yorum Yap